3 czerwca 2011

"Loneliness on the Net" (Janusz Leon Wiśniewski)

------------------------------------------------------------
wyłącznie po polsku
------------------------------------------------------------


I noticed nanoseconds without him.
Ja zauważałam nanosekundy bez Niego.

---

Because more than anything in life I really want to love someone.
Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.

---

When Natalia left, what he found the most difficult to accept was that the next day life goes on. As if it was nothing. Then his world also didn't stop. For even the shortest moment. Again God didn't notice...
Gdy Natalia odeszła, najbardziej nie mógł pogodzić się z tym, że życie toczyło się dalej. Jak gdyby nigdy nic. Wtedy też świat się nie zatrzymał. Nawet na najkrótszą chwilę. Znowu Bóg niczego nie zauważył…

---

HE: To wait. Is that the same as to miss?
SHE: No. Not for me. When waiting I don't wake up at 5:00 a.m., giving up the best dreams. [...] When waiting, the milk doesn't lose its taste to me. If there is longing, yes.
ON: Czekać. Czy to to samo, co tęsknić?
ONA: Nie. Dla mnie nie. Przy czekaniu nie budzę się o 5 rano, rezygnując z najlepszych snów. [...] Przy czekaniu mleko nie traci dla mnie smaku. Przy tęsknocie tak.


---

The coffee tasted so wonderful.
Kawa smakowała tak cudownie.
---

Suddenly it's become so quiet in my life without you.
Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie…

---

Because really there was no "before that" before you.
Bo tak naprawdę to nie było „przedtem” przed Tobą.

---

There is such a moment when the pain is so huge that you can't breathe. This is such a clever mechanism. I think, repeatedly practiced by nature. You suffocate, instinctively you rescue yourself and for a moment you forget about the pain. You are afraid the apnea will return and owing to this you can survive.
Jest taki moment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz oddychać. To jest taki sprytny mechanizm. Myślę, że przećwiczony wielokrotnie przez naturę. Dusisz się, instynktownie ratujesz się i zapominasz na chwilę o bólu. Boisz się nawrotu bezdechu i dzięki temu możesz przeżyć.

---

After all angels never die...
Anioły przecież nie umierają.

---

If God really created people, then he spent a little more time next to him.
Jeśli naprawdę Bóg stworzył ludzi, to przy nim spędził trochę więcej czasu.

---

People long to split up sometimes, to be able to long, wait and be happy with the return.
Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się powrotem.

---

[...] “it's still worth forcing oneself to breath”.
[…] „ciągle jeszcze warto zmuszać się do oddychania”.

---

People move along paths marked out by fate or destiny - regardless of what you call it. In the blink of an eye they cross with ours and move on. Less than rarely and only a few remain longer and want to take our paths. Nevertheless, there are some who cone into being sufficiently long to feel like stopping them. But they move on.
Ludzie poruszają się po wytyczonych przez los albo przeznaczenie – obojętne jak to nazwać – trasach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszymi i idą dalej. Bardziej niż rzadko i tylko nieliczni zostają na dłużej i chcą iść naszymi trasami. Zdarzają się jednak i tacy, którzy zaistnieją wystarczająco długo, aby chciało się ich zatrzymać. Ale oni idą dalej.

---

[...] I'm drunk. Only a bit from wine. Mostly from reminiscences.
[...] jestem pijana. Od wina tylko trochę. Najbardziej od wspomnień.

---

Maybe it's not the most important to want to go to bed with someone, rather want to get up the next morning and have tea together?
Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę?Polub cytaty z tej książki:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy